Lý thuyết phép chia các phân thức địa số


1. Phân thức nghịch đảo

1. Phân thức nghịch đảo

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nếu \( \frac{A}{B}\) là một phân thức khác 0 thì \( \frac{A}{B}\).\( \frac{B}{A}\) = 1

Do đó: \( \frac{B}{A}\) là phân thức nghịch đảo của phân thức \( \frac{A}{B}\)

          \( \frac{A}{B}\) là phân thức nghịch đảo của phân thức \( \frac{B}{A}\)

2. Phép chia các phân thức đại số

Qui tắc:

Muốn chia phân thức \( \frac{A}{B}\) cho phân thức \( \frac{C}{D}\) khác 0, ta nhân \( \frac{A}{B}\) với phân thức nghịch đảo \( \frac{C}{D}\):

                   \( \frac{A}{B}\) : \( \frac{C}{D}\) =  \( \frac{A}{B}\) . \( \frac{D}{C}\) với \( \frac{C}{D}\) ≠ 0

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu