Lý thuyết ,bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 27 trang 27 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ, bài 1 đặt tính rồi tính bài 2 tìm số bài 3 mẹ hái được 36 quả cam

Kiến thức cần nhớ:

Các bước chia là:

- Đặt tính.

- Tính: Chia từ trái sang phải ( bắt đầu chia từ hàng chục của số bị chia).

+ Bài tập:

Bài 1

Bài 2

a) Tìm  của : 69kg; 36m; 93 l

b) Tìm   của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày.

Giải:

a) 

 của 69 kg là 69 : 3 = 23 (kg)

 của 36 m là 36 : 3 = 12 (m)

 của 93 l là 93 : 3 = 31 (l)

b) 

 của 24 giờ là 24 : 2 = 12 ( giờ)

 của 48 phút là 48 : 2 = 24 ( phút)

 của 44 ngày là 44 : 2 = 22 ( ngày).

Bài 3.  Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà  số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Giải:

Mẹ biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 ( quả cam)