Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 1. Tính; Bài 2. Tìm

Bài 1

Bài 2

a) Tìm \({1 \over 3}\)  của : \(69kg\); \(36m\); \(93 l\)

b) Tìm  \({1 \over 2}\)  của: \(24\) giờ; \(48\) phút; \(44\) ngày.

Giải:

a) 

+ \({1 \over 3}\)  của \(69\) kg là \(69 : 3 = 23\) (kg)

+ \({1 \over 3}\) của \(36 m\) là \(36 : 3 = 12\) (m)

+ \({1 \over 3}\) của \(93 l\) là \(93 : 3 = 31\) (l)

b) 

+ \({1 \over 2}\) của \(24\) giờ là \(24 : 2 = 12\) ( giờ)

+ \({1 \over 2}\) của \(48\) phút là \(48 : 2 = 24\) ( phút)

+ \({1 \over 2}\) của \(44\) ngày là \(44 : 2 = 22\) ( ngày).

Bài 3.  Mẹ hái được \(36\) quả cam, mẹ biếu bà \({1 \over 3}\) số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Giải:

Mẹ biếu bà số quả cam là:

\(36 : 3 = 12\) ( quả cam)

Đáp án: \(12\) quả cam

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan