Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 23 trang 22 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ, bài 1 tính nhẩm bài 3 có 56 học sinh xếp hàng

Kiến thức cần nhớ

7 : 7 = 1                       42 : 7 = 6

14 : 7 = 2                     49 : 7 = 7

21 : 7 =3                      56 : 7 = 8

28 : 7 = 4                     63 : 7 =9

35 : 7 = 5                     70 : 7 = 10

+ Giải bài tập

Bài 1. Tính nhẩm

28 : 7 =                70 : 7 =           21 : 7 =           42 : 7 =

14 : 7 =                56 : 7 =           63 : 7 =          42: 6 =

49 : 7 =                35 : 7 =             7 : 7 =           0 : 7 =

Giải:

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

28 : 7 =  4            70 : 7 =10          21 : 7 = 3      42 : 7  = 6

14 : 7 =  2            56 : 7 =  6         63 : 7 =  9      42: 6 = 7

49 : 7 = 7             35 : 7 =  5          7 : 7 =  1        0 : 7 = 0.

Bài 2. Có 56 hoc sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Giải:

Số học sinh trong mỗi hàng là:

56 : 8 = 7 (học sinh).

Bài 3. Có 56 học sinh  xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Giải:

Số hàng xếp được là:

56 : 7 = 8 (hàng)