Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh được biểu hiện như thế nào ?


Học thuyết Mơn-rô nhằm gạt bỏ ảnh hưởng của thực dân châu Âu.

-    Học thuyết Mơn-rô nhằm gạt bỏ ảnh hưởng của thực dân châu Âu.

-    Năm 1889, thành lập tổ chức Liên Mĩ để cột chặt các nước ở khu vực Mĩ Latinh vào Mĩ.

-    Dùng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh với các nước tư bản khác để tranh giành sự ảnh hưởng.

-    Khống chế nền kinh tế các nước Mĩ Latinh bằng cách áp dụng chính sách "cái gậy lớn" và "ngoại giao đồng đô la" để tiến tới khống chế về chính trị.

Mĩ từng bước biến khu vực Mĩ Latinh thành cái "sân sau" của mình.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu