Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?


Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Trả lời:

Chất dẻo không có sẵn trong tự nhiên, nó được làm ra từ than đá và dầu mỏ