Câu 4 trang 106 SGK Tin học lớp 6


Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:

(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.

(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.

(C) Chỉ ô đó thay đổi độ rộng.

Hãy chọn câu đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng: 

(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu