Bài C4 trang 28 sgk vật lý 6


Dùng từ thích hợp trong khung

C4. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1)...... với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2)...., tức là phương (3).........

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4).......

-          thẳng đứng

-          từ trên

-          xuống dưới

-          cân bằng

-          dây dọi

Bài giải:
(1) - cân bằng;                    (3) - thẳng đứng;

(2) - dây dọi;                       (4) - từ trên xuống dưới.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu