Bài 47 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính nhanh.

47. Tính nhanh.

a)  ;                       b)  .

Hướng dẫn giải.

a)  

   .

b)  .

Bài viết liên quan