Bài 51 - Trang 29 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0.

51. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

       

Ví dụ. 

Hướng dẫn giải.

    hoặc  hoặc   

   hoặc   .