Bài 49 - Trang 29 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

49. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được  quãng đường, 10 phút thứ hai đi được  quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được  quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

Hướng dẫn giải.

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là :

            (quãng đường).