Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2


Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai

16. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

a) 2x2 – 7x + 3 = 0;                             b) 6x2 + x + 5 = 0;

c) 6x2 + x – 5 = 0;                              d) 3x2 + 5x + 2 = 0;

e) y2 – 8y + 16 = 0;                             f) 16z2 + 24z + 9 = 0.

Bài giải:

a) 2x2 – 7x + 3 = 0 có a = 2, b = -7, c = 3

∆ = (-7)2 – 4 . 2 . 3 = 49 – 24 = 25, √∆ = 5

x1 = \(\frac{-(-7)-5}{2.2}\) = \(\frac{2}{4}\) = \(\frac{1}{2}\), x2 =\(\frac{-(-7)+5}{2.2}\) =\(\frac{12}{4}\) = 3

b) 6x2 + x + 5 = 0 có a = 6, b = 1, c = 5

∆ = 12 - 4 . 6 . 5 = -119: Phương trình vô nghiệm

c) 6x2 + x – 5 = 0 có a = 6, b = 5, c = -5

  ∆ = 12 - 4 . 6 . (-5) = 121, √∆ = 11 

x1 = \(\frac{-5-1}{2 . 3}\) = -1;  x2 = \(\frac{-1+11}{2.6}\) = \(\frac{5}{6}\)

d) 3x2 + 5x + 2 = 0 có a = 3, b = 5, c = 2

 ∆ = 52 – 4 . 3 . 2 = 25 - 24 = 1,  √∆ = 1

X1 = \(\frac{-5-1}{2.3}\) = -1,  x2 = \(\frac{-5+1}{2.3}\)  = \(\frac{-2}{3}\)

e) y2 – 8y + 16 = 0 có a = 1, b = -8, c = 16

∆ = (-8)2 – 4 . 1. 16 = 0

y1 = y2  = \(-\frac{-8}{2.1}\) = 4

f) 16z2 + 24z + 9 = 0 có a = 16, b = 24, c = 9

∆ = 242 – 4 . 16 . 9 = 0

z1 = z2 = \(-\frac{24}{2.16}\) = \(\frac{3}{4}\)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước