Bài 15 trang 45 sgk toán 9 tập 2


Không giải phương trinh, hãy xác định các

15. Không giải phương trinh, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức ∆ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) 7x2 – 2x + 3 = 0                      b) 5x2 + 2√10x + 2 = 0;

c) \(\frac{1}{2}\)x2 + 7x + \(\frac{2}{3}\) = 0                        d) 1,7x2 – 1,2x – 2,1 = 0.

Bài giải:

a) 7x2 – 2x + 3 = 0 có a = 7, b = -2, c = 3

∆ = (-2)2 – 4 . 7 . 3 = -80: Vô nghiệm

b) 5x2 + 2√10x + 2 = 0

có a = 5, b = 2√10, c = 2

∆ = (2√10)2 – 4 . 5 . 2 = 0: nghiệm kép

c) \(\frac{1}{2}\)x2 + 7x + \(\frac{2}{3}\) = 0 có a = \(\frac{1}{2}\),  b = 7,  c = \(\frac{2}{3}\)

∆ = 72 – 4 . \(\frac{1}{2}\) . \(\frac{2}{3}\)  = 49 - \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{143}{3}\): Phương trình có hai nghiệm phân biệt

d) d) 1,7x2 – 1,2x – 2,1 = 0 có a = 1,7; b = -1,2; c = -2,1

∆ = (-1,2)2 – 4 . 1,7 . (-2,1) = 1,44 + 14,28 = 15,72:

Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu