Bài 144 trang 56 sgk toán 6 tập 1


Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

144. Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Bài giải:

Tìm ƯCLN (144, 192) rồi chọn các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192).

ĐS: 24, 48.