Bài 146 trang 57 sgk toán 6 tập 1


Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112

146. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112 \(\vdots\) x, 140 \(\vdots\) x và 10 < x < 20.

Bài giải:

Theo đầu bài, x là một ước chung của 112 và 140. Vì 112 = 24 .  7;

140 = 22 . 5 .  7 nên ƯCLN (112, 140) = 22 .  7 = 28. Mỗi ước chung cuẩ 112 và 140 cũng là ước của 28 và ngược lại. Trong số các ước của 28 chỉ có 14 thỏa mãn điều kiện 10 < 14 < 20.

ĐS: x = 14.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu