Bài 143 trang 56 sgk toán 6 tập 1


Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420

143. Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420  a và 700  a.

Bài giải:

Theo đầu bài a là ƯCLN (144, 192) rồi chọn các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192.

ĐS: 24, 48.