Bài 1, bài 2, Tiết 42 trang 43 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh

Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Bài 2.Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

Giải:

Hình 1 có 4 góc vuông

Hình 2 có 2 góc vuông.