Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 21 trang 22 sgk Toán 3


Tính.

1. Tính

2. Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Giải:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 x 2 = 70 (m)

3. Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Giải:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92