Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 30 trang30 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 tính, bài 3 một lớp có 27 học sinh bài 4 khoanh tròn vào câu trả lời đúng

 

Bài 3. Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có  số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?

Giải:

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 ( học sinh).

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A . 3                                   C. 1

B. 2                                     D. 0

Giải: 

Khoanh tròn vào chữ B: 2

Giải thích: Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1, hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2.