Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 154 trang 165 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 Tính Bài 3. Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ Bài 4. Tính nhẩm

Bài 1. Tính theo mẫu

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 15273 : 2         b) 18842 : 4;          c) 36083 : 4

Bài 3. Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng \(\frac{1}{4}\) số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu kilogam?

Giải

Số thóc nếp trong kho là:

27280 :  4 = 6820 (kg)

Số thóc tẻ trong kho là:

27280 – 6820 = 20460 (kg)

Bài 4. Tính nhẩm

Cách làm: 12000 : 6 =

Nhẩm : 12 nghìn : 6 = 2 nghìn

Vậy 12000 : 6 = 2 000

15000 : 3 =

24000 : 4 =

56000 : 7 =

Giải

Học sinh nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

15000 : 3 = 5000

24000 : 4 = 6000

56000 : 7 = 8000

loigiaihay.com