Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, Tiết 89 trang 90 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 19 phiếu

Bài 1, bài 2 tính nhẩm bài 3 tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật bài 4 một cuộn dài 81m

Bài 1.Tính nhẩm

\(9 \times 5 =\)              \(63 : 7 =\)              \(8 \times 8 =\)               \(5 \times 7 =\)             \(8 \times 7 =\)

\(3 \times 8 =\)             \(40 : 5 =\)              \( 5 \times 5 =\)              

\(7 \times 5 =\)                \(7 \times 8 =\)

\(6 \times 4 =\)             \(45 : 9 =\)               \(7 \times 7 =\)               \(35 : 5 =\)             \(56 : 8 =\)

\(2 \times 8 =\)             \(81 : 9 =\)                \(9 \times 9 =\)              \(35 : 7 =\)             \(56 : 7 =\)

Giải

\(9 \times 5 =45\)              \(63 : 7 =9\)              \(8 \times 8 =64\)               \(5 \times 7 =35\)             \(8 \times 7 =56\)

\(3 \times 8 =24\)             \(40 : 5 =8\)              \( 5 \times 5 =25\)              \(7 \times 5 =35\)                \(7 \times 8 =56\)

\(6 \times 4 =24\)             \(45 : 9 =5\)               \(7 \times 7 =49\)               \(35 : 5 =7\)             \(56 : 8 =7\)

\(2 \times 8 =16\)             \(81 : 9 =9\)                \(9 \times 9 =81\)              \(35 : 7 =5\)             \(56 : 7 =8\)

 

Bài 2

Bài 3. Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là \(100m\), chiều rộng là \(60m\)

Giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

\((100 + 60) \times 2 = 320 (m)\)

Bài 4. Một cuộn vải dài \(81m\), đã bán được \(1\over 3\) cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Giải

Số mét vải đã bán là :

\(81 : 3 = 27 (m)\)

Số mét vải còn lại là :

\(81 – 27 = 54 (m)\)

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức :

\(25 \times 2 + 30\)

\(75 + 15 \times 2\)

\(70 + 30 : 3\)

Giải

\(25 \times 2 + 30 = 50 + 30 = 80\)

\(75 + 15 \times 2 = 75 + 30 = 115\)

\(70 + 30 : 3 = 70 + 10 = 80\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan