Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, Tiết 89 trang 90 sgk Toán 3


Bài 1, bài 2 tính nhẩm bài 3 tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật bài 4 một cuộn dài 81m

1.Tính nhẩm

9 x 5 =              63 : 7 =              8 x 8 =               5 x 7 =                  8 x 7 =

3 x 8 =             40 : 5 =               5 x 5 =               7 x 5 =                  7 x 8 =

6 x 4 =             45 : 9 =               7 x 7 =               35 : 5 =                 56 : 8 =

2 x 8 =            81 : 9 =                9 x 9 =              35 : 7 =                  56 : 7 =

Giải

9 x 5 =    45          63 : 7 =  9            8 x 8 = 64               5 x 7 = 35        8 x 7 =56

3 x 8 =    24         40 : 5 =  8             5 x 5 = 25               7 x 5 =  35        7 x 8 =56

6 x 4 =   24          45 : 9 =   5            7 x 7 =    49           35 : 5 =  7           56 : 8 = 7

2 x 8 =     16       81 : 9 =    9            9 x 9 =    81          35 : 7 =   5           56 : 7 = 8

2

3. Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 100m, chiều rộng là 60m

Giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

(100 + 60) x 2 = 320 (m)

4. Một cuộn vải dài 81m, đã bán được 1 :3 cuộn vải. Hỏi  cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Giải

Số mét vải đã bán là :

81 : 3 = 27 (m)

Số mét vải còn lại là :

81 – 27 = 54 (m)

5. Tính giá trị của biểu thức :

25 x 2 + 30

75 + 15 x 2

70 + 30 : 3

Giải

25 x 2 + 30 = 50 + 30 = 80

75 + 15 x 2 = 75 + 30 = 115

70 + 30 : 3 = 70 + 10 = 80