Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 sgk Toán 3

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Bài 1. Tính 

6 x 5 =

6 x 7 =

6 x 9 =

 

 6 x 10 =

6 x 8 =

6 x 6 =

 

6 x 2 =

6 x 3 =

6 x 4 =

 

 

6 x 5 = 30

6 x 7 = 42

6 x 9 = 36

 

 6 x 10 = 60

6 x 8 = 48

6 x 6 = 36

 

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

 

 b) 

6 x 2 =

2 x 6 =

 

 3 x 6 =

6 x 3 =

 

6 x 6 =

5 x 6 =

 

 

6 x 2 = 12

2 x 6 = 12

 

 3 x 6 = 18

6 x 3 = 18

 

6 x 5 = 30

5 x 6 = 3

 

 

Có thể nhận xét: 6 x 2 = 2 x 6

                          3 x 6 = 6 x 3

                          6 x 5 = 5 x 6

Bài 2. Tính

a)  6 x 9 + 6

b) 6 x 5 + 29

c) 6 x 6 + 6

Giải

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 x 6 + 6 = 36 + 6 = 42

Bài 3. Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Giải:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

 6 x 4 = 24 ( quyển vở)

Bài 4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

 a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Giải

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

 b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

Bài 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình bên ( xem hình vẽ)

 

Giải:

Cắt 4 hình tam giác bằng nhau sau đó xếp lại như hình trên.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan