Ôn tập chương I và II lịch sử


Chúng ta vừa học xong thời kì lịch sử từ khi xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta.

Chúng ta vừa học xong thời kì lịch sử từ khi xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta đến thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc.
Em hãy điểm lại :
1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta ? Thời gian ? Địa điểm ?
2. Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ?
- Địa điểm (hay nền văn hóa)
- Thời gian
- Tư liệu chính dùng để phân định
3. Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.
- Vùng cư trú
- Cơ sở kinh tế
- Các quan hệ xã hội
4. Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.
Tóm lại, thời Văn Lang - Âu Lạc đã để lại cho chúng ta :
- Tổ quốc
- Thuật luyện kim
- Nông nghiệp lúa nước
- Phong tục, tập quán riêng
- Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu