Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật


Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật

Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật.

Trả lời:

VD

+Không có không khí con ngưòi, động vật, thực vật sẽ chết. Con người không thể nhịn thở quá 3 – 4 phút.