Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 53 trang 53 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính nhẩm bài 2 mỗi can có 8 lít dầu bài 3 đếm thêm số

Kiến thức cần nhớ

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

+ Giải bài tập

Bài 1. Tính nhẩm

8 x 3 =                   8 x 2 =             8 x 4 =                8 x 1 =

8 x 5 =                  8 x 6 =              8 x 7 =                0 x 8 =

8 x 8 =                  8 x 10 =            8 x 9 =                8 x 0 =

Giải:

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 x 3 =  24                 8 x 2 =  16           8 x 4 =   32             8 x 1 = 8

8 x 5 =  40                8 x 6 =  48            8 x 7 =  56              0 x 8 = 0

8 x 8 =   64               8 x 10 = 80          8 x 9 =  72               8 x 0 = 0

 Bài 2. Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 x 6 = 48 (l)

Bài 3. Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

16

40

72

Bài giải:

Học sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan