Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình


Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Trả lời:

+Con chuột số 1 thiếu thức ăn 

+Con chuột số 2 thiếu nước uống 

+ Con chuột 3 đã đầy đủ mọi điều kiện sống

+Con chuột số 4 thiếu không khí 

+Con chuột số 5 thiếu ánh sáng