Để học tốt giáo dục công dân lớp 8 như là cuốn sách giải hữu ích giúp học sinh soạn bài và hiểu về ý thức đạo đức, quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân trong đời sống, pháp luật