Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tình hình nước Nga trước cách mạng.

Tình hình nước Nga trước cách mạng
Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nước Nga chưa tiến hành cuộc cách mạng tư sản nhưng đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Kinh tế công thương nghiệp phát triển cùng với sự xuất hiện của các công ti độc quyền. Nền công nghiệp mở rộng quy mô ngày càng lớn làm cho đội ngũ công nhân càng thêm đông đảo.
Về chính trị, nước Nga duy trì hầu như nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ nên hầu hết các giai cấp này đều bất mãn với chế độ này. Đời sống của công nhân và nhân dân lao động Nga hết sức cơ cực. Giai cấp vô sản Nga vừa chịu ách áp bức của chế độ phong kiến, vừa chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản trong nước và tư sản nước ngoài.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan