Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì ?


Bản chất của nền dân chủ cổ đại phương Tây là chế độ dân chủ chủ nô.

- Bản chất của nền dân chủ cổ đại phương Tây là chế độ dân chủ chủ nô.

- Chế độ dân chủ chủ nô chủ yếu đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó kiều dân không có quyền công dân, và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không hề có quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những "công cụ biết nói".

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu