Bài C2 trang 157 sgk vật lí 9.


So sánh thế năng ban đầu

C2. So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

Hướng dẫn:

Thế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn thế năng mà viên bi có ở điểm B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu