Bài 65 trang 126 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 65 Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài 65 Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của … vì…

b) Điểm C không là trung điểm của … vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A khôn g là trung điểm của BC vì …

Giải

a) DB; C nằm giữa D, D và CB= CD(2,5cm).

b) AB; c) A không nằm giữa B và C.