Bài 6 trang 38 sgk Toán 9 tập 2


Cho hàm số

Bài 6. Cho hàm số \(y = f(x) = {x^2}\).

a) Vẽ đồ thị của hàm số đó.

b) Tính các giá trị \(f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5)\).

c) Dùng đồ thị để ước lượng các giá trị \({(0,5)^2};{( - 1,5)^2};{(2,5)^2}\).

d) Dùng đồ thị để ước lượng vị trí các điểm trên trục hoành biểu diễn các số \(\sqrt{3}; \sqrt{7}\).

Bài giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số y = x2

b) Ta có \(y = f(x) = {x^2}\) nên

\(\eqalign{
& f\left( { - 8} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{\left( { - 8} \right)^2} = {\rm{ }}64;{\rm{ }}f\left( { - 1,3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{\left( { - 1,3} \right)^2} = {\rm{ }}1,69;{\rm{ }} \cr
& f\left( { - 0,75} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{\left( { - 0,75} \right)^2} = {\rm{ }}0,5625; \cr
& {\rm{ }}f\left( {1,5} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}1,{5^2} = {\rm{ }}2,25 \cr} \)

c) Theo đồ thị ta có:

\(\eqalign{
& {(0,5)^2} \approx 0,25 \cr
& {( - 1,5)^2} \approx 2,25 \cr
& {(2,5)^2} \approx 6,25 \cr} \)

d) Theo đồ thị ta có: Điểm trên trục hoành \(\sqrt{3}\) thì có tung độ là \(y = {(\sqrt 3 )^2} = 3\). Suy ra điểm biểu diễn \(\sqrt{3}\) trên trục hoành bằng\( 1,7\). Tương tự điểm biểu diễn \(\sqrt{7}\) gồm bằng \(2,7\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu