Bài 54 trang 48 sgk toán 7 - tập 2


Kiểm tra xem:

Bài 54. Kiểm tra xem:

a) x =  có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x +  không.

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x2 - 4x + 3 không.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: P() = 5x +  = 5 .  +  =  +  = 1 ≠ 0 

Vậy x =  không là nghiệm của P(x).

b) Ta có: Q(1) = 12 - 4.1 + 3 = 1 - 4 + 3 =  0 => x = 1 là nghiệm của Q(x)

Q(3) = 32 - 4.3 + 3 = 9 - 12 + 3 = 0 

Vậy x = 1; x = 3 là nghiệm của Q(x).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu