Bài 3 trang 8 sgk toán 5


Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

\( \frac{3}{7}\) ;  \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{100}{34}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) ;  \( \frac{69}{2000}\) .

Bài giải:

Đó là các phân số: \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) .