Bài 3 trang 8 sgk toán 5


Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

 ;   ;   ;   ;   .

Bài giải:

Đó là các phân số:  ;   .