Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10


Một người gánh một thùng gạo nặng 300N

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Hướng dẫn giải:

Gọi O là điểm đặt của vai.

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:

 Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

             P1. OA = P2. OB  => \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{300}{200}\) = \(\frac{3}{2}\)

                                       => \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{3}{2}\)  (1)

Mặt khác:   AB = OA +OB                         (2)

(1) & (2) => OA = 40cm và OB = 60cm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu