Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 60 trang 60 sgk Toán 3


Bài 1, 2 tính nhẩm bài 3 môt người nuôi 42 con thỏ

1.Tính nhẩm

8 x 6 =                8 x7 =         8 x 8 =            8 x 9 =

48 : 8 =              56 : 8 =       64 : 8 =           72 : 8 =

16 : 8 =              24 : 8 =       32 : 8 =           40 : 8 =

16 : 2 =              24 : 3 =      32 : 4 =           40 : 5 =

Giải :

8 x 6 =      48          8 x7 =  56       8 x 8 =   64         8 x 9 = 72

48 : 8 =  6            56 : 8 =  7      64 : 8 =     8      72 : 8 = 9

16 : 8 =    2          24 : 8 = 3      32 : 8 =    4       40 : 8 = 5

16 : 2 =    8          24 : 3 =  8    32 : 4 =   8        40 : 5 = 8.

2.Tính nhẩm :

32 : 8 =             24 : 8 =           40 : 5 =              16 : 8 =

42 : 7 =             36 : 6 =            48 : 8 =              48 : 6 =

Giải :

32 : 8 =    4         24 : 8 = 3          40 : 5 = 8              16 : 8 = 2

42 : 7 =     6        36 : 6 =      6      48 : 8 =  6            48 : 6 = 8

3. Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Giải :

Số thỏ còn lại là :

42 – 10 = 32 ( con)

Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là :

32 : 8 = 4 (con)