Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 46 trang 47 sgk Toán 3


Bài 1 Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài khác nhau bài 2 thực hành đo bài 3 ước lượng chiều cao

Bài 1. Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau:

Đoạn thẳng

Độ dài

AB

7 cm

CD

12 cm

EG

1 dm 2 cm

 

Giải:

Bài 2. Thực hành

Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo

a) Chiều dài cái bút chì của em

b) Chiều dài mép bàn học của em

c) Chiều cao chân bàn học của em.

Hướng dẫn

Dùng thước áp sát vào bút, xê dịch sao cho O vạch trùng với dấu bút, nhìn xem đầu còn lại của bút ứng với vạch nào của thước thì đọc lên và ghi kết quả đo.

Có thể dùng thước mét và tiến hành đo như bài a.

Bài 3

Ước lượng

a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?

b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng bao nhiêu đề - xi – mét?

Hướng dẫn:

Học sinh dùng mắt để  ước lượng, sau khi ước lượng có thể dùng thước đẻ kiểm tra lại.