Bài 2 trang 96 SGK toán 5


Cho đoạn thẳng AB = 4cm.

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Bài giải: