Bài 2 trang 45 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m;        234cm= ...m; 506cm = ....m;      34dm=.....m

Hướng dẫn giải:

a)...=3,245km         b)...= 5,034 km             c)....= 0,307km