Bài 13 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ.

13. Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;    

d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;     h) 5 phút.

Giải.

a)  hay  giờ ;                   b)  hay  giờ ;                 c)  hay  giờ.

d)  hay  giờ ;                   e)  hay  giờ ;                 g)  hay  giờ.

 h)  hay  giờ ;