Bài 13 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ.

13. Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;    

d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;     h) 5 phút.

Giải.

a) \(\frac{15}{60}\) hay \(\frac{1}{4}\) giờ ;                   b) \(\frac{30}{60}\) hay \(\frac{1}{2}\) giờ ;                 c) \(\frac{45}{60}\) hay \(\frac{3}{4}\) giờ.

d) \(\frac{20}{60}\) hay \(\frac{1}{3}\) giờ ;                   e) \(\frac{40}{60}\) hay \(\frac{2}{3}\) giờ ;                 g) \(\frac{10}{60}\) hay \(\frac{1}{6}\) giờ.

 h) \(\frac{5}{60}\) hay \(\frac{1}{12}\) giờ ;

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu