Bài 14 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

14. Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

Hướng dẫn : Có công mài sắt có ngày nên kim.