Bài 12 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào ô vuông.

12. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Giải.

a) \(\frac{-3}{6}=\frac{-1}{2}\) ;      b) \(\frac{2}{7}=\frac{8}{28}\) ;      c) \(\frac{15}{25}=\frac{-3}{5}\) ;     d) \(\frac{4}{9}=\frac{28}{63}\) .