Bài 1 trang 45 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

Hướng dẫn giải:

a) ...= 35,23m

b) ....= 51,3dm

c)....= 14,07m