Lý thuyết về thực hành đo độ dài (toán lớp 1)


Đo độ dài bằng gang tay.

Thực hành đo:

1. Đo độ dài bằng gang tay .

2. Đo độ dài bằng bước chân .

3.Đo độ dài bằng que tính.