Lý thuyết về thực hành đo độ dài (toán lớp 1)


Đo độ dài bằng gang tay.

               

Đo độ dài bằng gang tay                 Đo độ dài bằng bước chân

           

Đo độ dài bằng sải tay                   Đo độ dài bằng thước thẳng

Thực hành đo:

1. Đo độ dài bằng gang tay .

2. Đo độ dài bằng bước chân .

3.Đo độ dài bằng que tính.