Câu 6 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6


Câu 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Câu 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) …N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1 KG thì có trọng lượng (3)….

Giải:

(1) – 1;

(2) – 200;

(3) – 10 N