Bài C5 trang 16 sgk vật lí 9


Cho hai điện trở R1 = R2 = 30 Ω...

C5. Cho hai điện trở R1 = R2 = 30 Ω được mắc như sơ đồ 5.2a. 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 

b) Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Hướng dẫn.

a) Điện trở tương đương của mạch đó là: 

              \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{30.30}{30+30}\) = 15 Ω.

b) Điện trở tương đương của đoạn mạch mới là

              \(R_{td}=\frac{R_{12}R_{3}}{R_{12}+R_{3}}=\frac{15.30}{15+30}=\frac{30}{3}\) = 10 Ω.

  • Điện trở tương đương này luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu