Bài 6 trang 136 sgk vật lí 10


Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h...

6. Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.10J.                                                      B. 2,47.105 J.

C. 2,42.106 J.                                                      D. 3,2.106 J.

Hướng dẫn.

chọn B.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu