Bài 58 trang 129 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

 

Hướng dẫn làm bài:

Thể tích cần tính bao gồm một hình hộp chữ nhật và một hình chóp cụt.

Vhộp = 3.3.6 = 54 (m3)

Thể tích hình chóp với đường cao:

BA = BO + OA = 3,0 + 4,5 = 7,5

 \({V_1} = {1 \over 3}Sh = {1 \over 3}.7,5.7,5.7,5 = 140,625\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình chóp với đường cao BO = 3,0 m

 \({V_2} = {1 \over 3}.S.h = {1 \over 3}.3.3.3 = 9\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình chóp cụt:

Vc = V1 – V2 = 140,625 – 9 = 131,625 (m2)

Thể tích cần tính là:

V = Vhộp + Vc = 54 + 131,625 = 185,62 (m2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan