Bài 5 trang 21 sgk hóa học 9


Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học

5. Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học

 

Bài giải:

1)       S +  O2  ­­­­­­­­­­­­­­­--------> SO­­2 (đk: to)

2)      2 SO2  + O2 -------> 2 SO3 (đk: to, V2O5)

3)      SO2 + Na2 O -------- > Na2SO3

4)      SO3 +H2O --------- > H2SO4

5)      2H2SO4 (đ) + Cu --------- > CuSO4  + SO2↑ +2 HO (đk: to)

6)      SO2  + H2O ---------- > H2SO3

7)      H2SO3 + 2 NaOH --------- > Na2SO3 + 2H2O

8)      Na2SO3  + 2HCl --------- >  2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

9)      H2SO4 + 2 NaOH --------- > Na2SO4 + 2H2O

10)    NaSO4  + BaCl2 --------- > BaSO4  ↓  + 2 NaCl

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu