Bài 4 trang 172 sgk hóa học 121


Viết phương trình hóa học tổng quát...

4. Viết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ giữa số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm của mỗi loại hiđrocacbon.

Hướng dẫn.

CnH2n+2 +\(\frac{3n+1}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) nCO2 + (n+1)H2O có \(\frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}\) < 1.

CnH2n + \(\frac{3n}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  nCO2 + nH2O có \(\frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}\) = 1.

CnH2n-2 + \(\frac{3n-1}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  nCO2 + (n-1)H2O có \(\frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}\) > 1.

CnH2n-6 + \(\frac{3n-3}{2}\)O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  nCO2 + (n-3)H2O có \(\frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}\) > 1.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu